Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de online Spotta branded website, zakelijk.spotta.nl, die valt onder Spotta (Netwerk VSP B.V.). Spotta streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor privacy en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zien we als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze producten en diensten. In deze privacyverklaring vind je informatie over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Ons doel

We bieden je gerichte en persoonlijke service en daar hebben we jouw persoonsgegevens voor nodig. We voldoen hierbij aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. We vinden het erg belangrijk dat onze dienstverlening transparant, betrouwbaar en persoonlijk is. Je kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring vertellen we hoe we met jouw persoonsgegevens om gaan en welke maatregelen we nemen ten behoeve van de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Dit zijn persoonsgegevens

Zodra gegevens jou identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan jouw IP-adres of gebruikersnaam een persoonsgegeven zijn. Als jij gebruik wil maken van onze diensten, hebben we jouw persoonsgegevens nodig.

Welke persoonsgegevens we verwerken

We zijn je graag goed van dienst, zoals je van ons gewend bent. Om ervoor te zorgen dat je gebruik kan maken van onze diensten, hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die je bij ons afneemt bewaren we de volgende persoonsgegevens:

 • (Achter)naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Spotta verwerkt ook gegevens over interesses van jou als gebruiker van Spotta diensten. Deze gegevens zijn bij Spotta bekend omdat je bijvoorbeeld hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren. Of omdat Spotta jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Spotta gebruik maakt. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf deelt met Spotta, kunnen we aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Gegevens over de gebruikte apparatuur. Dit kan zijn een unieke device-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
 • Gegevens over het gebruik van een dienst. Zoals het tijdstip waarop je ervan gebruik van maakt en welke dienst wordt gebruikt;
 • Locatiegegevens. Deze zijn afkomstig van jouw apparatuur of afgeleid van je IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer je een bepaalde dienst gebruikt. Voor de locatiegegevens afkomstig van jouw apparatuur wordt via jouw device eerst (eenmalig) om toestemming gevraagd;
 • Gegevens beschikbaar uit externe bronnen. We ontvangen informatie over jou van een sociale mediasite als je verbinding maakt met onze diensten via een zodanige sociale mediasite.

Waarvoor we persoonsgegevens gebruiken

Graag blijven we eerlijk en transparant over het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. We verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden.

 1. Het belangrijkste is dat wij je zo goed mogelijk helpen om de gevraagde producten of diensten af te nemen. Om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen hebben wij je persoonsgegevens nodig.
 2. Om eventueel een gebruikersnaam en wachtwoord te maken.
 3. We proberen onze diensten zo interessant mogelijk voor je te houden. Om je gerichte en relevante content te kunnen aanbieden verwerken wij jouw persoonsgegevens. Zo kan er bijvoorbeeld een artikel worden getoond waarvan zakelijk.spotta.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. Spotta kan je persoonsgegevens gebruiken om een profiel samen te stellen aan de hand waarvan zakelijk.spotta.nl probeert je interesses in te schatten. Advertenties die door Zakelijk.spotta.nl (dan wel door derden) worden aangeboden, worden afgestemd op jouw profiel.
 4. We houden je, met jouw toestemming, graag op de hoogte van interessant nieuws rondom Spotta, andersoortige producten en diensten van Spotta of interessante producten van andere derde partijen. Spotta verwerkt jouw persoonsgegevens hiervoor, als jij je hiervoor hebt aangemeld en toestemming hebt gegeven. Indien je deze informatie niet meer wilt ontvangen, kun jij je hiervoor altijd afmelden via jouw persoonlijke profiel of via de afmeldmogelijkheid in iedere toegezonden e-mail.
 5. We sporen misbruik van onze diensten zoveel mogelijk op. In bepaalde gevallen gebruiken we jouw persoonsgegevens voor controle op processen en/of ter voorkoming en/of opsporing van fraude. Dit doet Spotta alleen wanneer het vermoeden bestaat dat er misbruik wordt gemaakt.
 6. Als je vragen of klachten hebt, dan proberen we je zo spoedig mogelijk te helpen. Ook daarvoor hebben we in sommige gevallen jouw persoonsgegevens nodig.
 7. Ook bestaat de mogelijkheid dat we genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.
  Als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van je persoonsgegevens dan informeren we je hierover en vragen toestemming wanneer nodig.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. We hebben jouw persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die we hanteren in het bewaren van jouw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat we persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om de dienst te leveren. Hierna verwijderen we jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens langer te bewaren. Zo is het volgens de belastingwetgeving verplicht fiscaal relevante persoonsgegevens nog zeven jaar te bewaren. Jouw persoonsgegevens kunnen hier ook bij horen, zo lang deze fiscaal relevant zijn. De overige niet relevante persoonsgegevens verwijderen we.

Hoe beveiligen we persoonsgegevens

We beveiligen persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. We doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. We hebben beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat onze producten en diensten zodanig worden ingericht en er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Medewerkers van Spotta hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is. We maken afspraken over de beveiliging van jouw persoonsgegevens die we bij een externe partij verwerken. Als we voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen we door een ‘verwerkersovereenkomst’ te sluiten waarin we afspraken vastleggen over de beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

Jouw recht over jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van jou verwerken, in te zien. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem daarvoor contact op met Spotta (Netwerk VSP).

Aanbiedingen van derde partijen


Derde partijen kunnen je benaderen om passende aanbiedingen te doen. Uiteraard gebeurt dit pas nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven en wanneer het duidelijk is van welke derde partijen je aanbiedingen kunt verwachten.

Delen met derden

Voor een aantal diensten maken we gebruik van externe partijen. Zij ondersteunen ons bij het leveren van de door jou gevraagde product of dienst en om die reden worden jouw persoonsgegevens met deze derde gedeeld. Uiteraard maken we met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen gaat het om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten.

We delen met zakenpartners anonieme informatie over het gebruik van de Spotta websites en applicaties. We gebruiken generieke gebruikersdata om trendanalyses uit te voeren over het gebruik op het platform en statistieken te creëren rondom de interesses van gebruikers met betrekking tot onder andere retailers, merken en producten. De gebruikersdata kan in geaggregeerde vorm met derden worden gedeeld. Denk daarbij aan aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt, waar de meeste consumenten zich bevonden toen gebruik werd gemaakt van het Spotta platform, etc. Het is niet mogelijk deze gegevens naar een individu te herleiden. Deze informatie wordt onder andere gedeeld met Spotta’s zakenpartners. Zakenpartners zijn bijvoorbeeld aan Spotta gelieerde ondernemingen, affiliaties en afnemers.

Verbetering website en applicaties

Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houden wij (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website. Voorbeelden van gegevens die wij bijhouden over het gebruik van de website zijn:

 • Het aantal bezoekers per dagdeel;
 • De gemiddelde verblijfsduur op specifieke locaties op de website/applicatie van Spotta en de aangeboden content;
 • Het aantal ‘clicks’ voordat een product wordt aangeschaft;
 • De instellingen van uw apparaat die uw browser naar ons toezendt, waarmee u mogelijk uniek te identificeren bent en uw website bezoek bij Spotta te volgen is.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies verwijzen wij naar onze Cookie verklaring.

Vragen over deze privacy verklaring van Spotta

Als je vragen hebt over de manier waarop zakelijk.spotta.nl met je persoonsgegevens omgaat, kan je via zakelijk@spotta.nl contact met zakelijk.spotta.nl opnemen, onder vermelding van ‘Privacy zakelijk.spotta.nl’. Je kan ook een bericht aan bovenstaand e-mailadres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van je zijn vastgelegd op zakelijk.spotta.nl, als je jouw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Indien zakelijk.spotta.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan zakelijk.spotta.nl je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Zakelijk.spotta.nl schort de uitvoering van je verzoek op totdat je zakelijk.spotta.nl de (nadere) specificatie hebt verstrekt.

 

We hebben onze privacyverklaring op 23 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. Spotta (Netwerk VSP) behoudt zich het recht voor haar privacy beleid aan te passen. Spotta adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacy beleid informeren we je. Spotta is een merknaam van Netwerk VSP B.V.